Dysponujemy miejscami dla 94 osób.

Do Zakładu przyjmowane są na pobyt stały kobiety w podeszłym wieku 
z przewlekłymi chorobami
(poza chorobami zakaźnymi, nowotworowymi i psychicznymi).
Naszym Pensjonariuszkom udzielamy 
pomocy  lekarskiej i pielęgniarskiej.
Realizujemy czynności opiekuńczo - lecznicze takie jak:
podłączenie wlewu kroplowego, karmienie przez zgłębnik żołądkowy, 
pielęgnacja i obsługa stomii, założenie cewnika urologicznego, 
podawanie iniekcji domięśniowych i dożylnych.
Pensjonariuszki mieszkają w jednopiętrowym 
budynku bez barier architektonicznych,   
otoczonym terenem rekreacyjnym, dostępnym dla   
mieszkanek i odwiedzających je gości.
Zakład działa na podstawie Statutu.
W punkcie 4 Statutu czytamy:

Celem Zakładu jest pielęgnacja pensjonariuszek z uwzględnieniem ich potrzeb
biologicznych, psychicznych, społecznych i duchowych
w oparciu o zasady chrześcijańskie, Magisterium Kościoła i Konstytucje Zgromadzenia 
ze szczególną troską o godne przeżywanie ostatniego etapu życia
i przygotowania do śmierci.
Dlatego tworzymy warunki ułatwiające mieszkankom domu
prowadzenie życia religijnego.  
Udostępniamy wszystkim chętnym kaplicę zakonną
i umożliwiamy codzienne uczestnictwo we Mszy św., 
w nabożeństwach oraz przyjmowanie Komunii św., 
sakramentu pokuty i sakramentu chorych.
Błogosławieni miłosierni ,,,