Nasze posłannictwo  
 
My, Siostry Felicjanki wspólnoty św. Józefa w Wiśniewie przy ul. Żywicznej 40, 
oddane posłudze w Zakładzie dla Chronicznie  Chorych Kobiet; 
powołane, by uczestniczyć w Chrystusowej misji przywracania wszystkiego Ojcu, 
staramy się w duchu błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej odczytywać znaki 
i potrzeby naszego czasu.  

Obejmujemy opieką kobiety sparaliżowane, chore, starsze wiekiem, te, którym najbliżsi nie mogą służyć. 
Na drodze naszego osobistego dążenia ku zjednoczeniu z Bogiem, obecnością i służbą towarzyszymy im 
w przeżywaniu bólu i umieraniu, ukazując wszystkim chrześcijański sens cierpienia i śmierci. 
Włączamy je w naszą modlitwę i widząc w nich umęczonego Chrystusa usiłujemy przemieniać 
codzienność w przedsmak Nieba.  

W swojej obecności z cierpiącym człowiekiem realizujemy naszą oblubieńczą odpowiedź na Miłość
 
Dysponujemy miejscami dla 94 osób. 
 
Do Zakładu przyjmowane są na pobyt stały kobiety w podeszłym wieku  
z przewlekłymi chorobami 
 (poza chorobami zakaźnymi, nowotworowymi i psychicznymi).
Naszym Pensjonariuszkom udzielamy  
pomocy  lekarskiej i pielęgniarskiej. 
Realizujemy czynności opiekuńczo - lecznicze takie jak: 
podłączenie wlewu kroplowego, karmienie przez zgłębnik żołądkowy,  
pielęgnacja i obsługa stomii, założenie cewnika urologicznego,  
podawanie iniekcji domięśniowych i dożylnych.
Pensjonariuszki mieszkają w jednopiętrowym  
budynku bez barier architektonicznych,    
otoczonym terenem rekreacyjnym, dostępnym dla    
mieszkanek i odwiedzających je gości.
Zakład działa na podstawie Statutu. 
W punkcie 4 Statutu czytamy: 
 
Celem Zakładu jest pielęgnacja pensjonariuszek z uwzględnieniem ich potrzeb 
 biologicznych, psychicznych, społecznych i duchowych 
 w oparciu o zasady chrześcijańskie, Magisterium Kościoła i Konstytucje Zgromadzenia  
ze szczególną troską o godne przeżywanie ostatniego etapu życia 
 i przygotowania do śmierci.
Dlatego tworzymy warunki ułatwiające mieszkankom domu 
 prowadzenie życia religijnego.   
Udostępniamy wszystkim chętnym kaplicę zakonną 
 i umożliwiamy codzienne uczestnictwo we Mszy św.,  
w nabożeństwach oraz przyjmowanie Komunii św.,  
sakramentu pokuty i sakramentu chorych.